ADVOKATBYRÅ AB HANS G:SON WIKMARK

INTEGRITETSPOLICY. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER.

INFORMATION ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (2016/679/EG).

(Bearbetning efter Sveriges Advokatsamfunds exempelsamling gällande GDPR).

Advokatbyrån är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Ni är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag,  eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll enligt lag.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra nämnda obligatoriska kontroller och för att utföra och administrera uppdrag, för att tillvarata era intressen, för betalnings-redovisnings- och faktureringsändamål. Uppgifterna behandlas på grundval av juridisk/ekonomisk verksamhet och dyl.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråns olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

  • (I) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och er,
  • (II)  det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata era rättigheter,
  • (III) det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller då
  • (IV)  vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata era rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar advokatbyrån enligt Sveriges Advokatsamfunds regler, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om 10 år efter den senaste kontakten. Om ni avanmäler er från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Ni har rätt att begära och kostnadsfritt utfå information från advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör er. Vi kommer på er begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som eventuellt är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Ni har vidare rätt att begära att era uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Ni har också rätt att få del av era personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som ni anvisar. Om ni är missnöjd med vår behandling kan ni lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilken i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Ni kan också vända er till tillsynsmyndigheten i annat land där ni bor eller arbetar.

[OM UPPGIFTER FÖRS ÖVER TILL TREDJE LAND, VILKET DET KRÄVS LAGSTÖD FÖR ENLIGT ARTIKEL 44–50, SKALL INFORMATION TILLHANDAHÅLLAS OM TILL VILKA LÄNDER ÖVERFÖRINGEN SKER OCH TILL EN LÄNK TILL PRIVACY SHIELD ELLER ANNAT REGELVERK SOM GARANTERAR SKYDDET FÖR PERSONUPPGIFTERNA.]

Om ni har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling kan ni kontakta oss på e-postadress

hgw (at) wikmarklawyers (dot) com eller tel.: +46 8 753 37 10.

           Personuppgiftsansvarig är Advokatbyrå AB Hans G:son Wikmark, Lidingö.

      Org. nr 55 6130-1119. Tel.: +46 8 753 37 10. Webbsida: www. wikmarklawyers.com